شرایط پذیرش

  • بررسی ایده و محصول شامل میزان نوآوری سرویس
  • بررسی قابلیت های فنی سرویس شامل میزان رقابت پذیری سرویس
  • بررسی بازارشامل حجم بازار و مخاطبان هدف
  • بررسی محتوایی شامل محتوای قابل عرضه

 

مدل های همکاری گوناگونی برای سرویس ها بنا به میزان دریافت خدمات در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد.

  • دریافت هزینه خدمات
  • دریافت هزینه به ازای فروش (Revenue Share)
  • بازاریابی مشارکتی  (Affiliate Marketing)
  • ترکیبی از مدل های بالا

ثبت نام


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی