اخـبـار News

رویـدادهـا Events

درخواست پذیرش Admission Request


درخواست پذیرش

برای معرفی و پذیرش سرویس ها در هاب صادرات بایستی در چند مرحله بررسی و سرویس به لحاظ محتوایی، ایده محوری، قابلیت های فنی و بازاریابی و مارکتینگ مورد ارزیابی قرار گیرند. شما می توانید برای معرفی و پذیرش سرویس از طریق سایت اقدام فرمایید.

ویـدئـو video

سازمانهای حــامی Partner organizations